Ordningsregler som gäller from 2019-07-01 för medlemmar i Grönviks
arrendeförening och Rocknäsets samfällighetsförening
Trädfällning
Träd på arrendetomt får endast avverkas efter godkännande av föreningens styrelse.
Områdets karaktär med stugor i skog skall behållas! Meddela styrelsen om ni har träd (ruttna, torkade eller kraftigt lutande) som kan orsaka skada och bör tas bort snarast.
OBS! Det är endast sly och småträd (ej barrträd) med max 20 cm omkrets som får tas bort utan tillstånd.
Sommarvatten
På våren (senast vecka 13) måste du stänga dina kranar så att inte vatten står och rinner när sommarvattnet kopplas in vecka 14 om vädret tillåter. Föreningen ansvarar inte för eventuella skador.
På hösten (tidigast vecka 43) ska du öppna dina kranar för att dränera systemet. Vattnet stängs av vecka 42. Det är inte tillåtet att ansluta några egna kranar på huvudvattenslangen.
Vid oklarhet, kontakta styrelsen eller vattenkommittén.
Sommarvattnet kräver en ledningsdragning som ibland korsar tomter. Det är viktigt att föreningen kontaktas innan träd tas ner där svagströmsledningen måste justeras. Det är absolut förbjudet att kapa ledningen utan tillstånd. Kostnad för lagning av kapad ledning kommer belastas arrendatorn.
Vägarna
För hela området gäller parkeringsförbud på samtliga föreningens vägar och vändplatser.
Parkering skall ske på egen tomt eller på vägren utanför asfaltkanten. Gäller även era gäster på tillfälligt besök. Vid brist på plats skall parkering ske på Grönviksbadets parkering vid vägkorset Ensjövägen/Daggkåpevägen.
Tunga fordon får inte köras på föreningens vägnät om risk för skador på asfaltbeläggningen eller vägrenen kan befaras. Vid skada är man skyldig att laga eller bekosta lagning.
Föreningens ordförande skall kontaktas vid skada. Vägrenarna håller inte för biltrafik på många delar av vägnätet.
OBS! Det är viktigt att ambulans, brandkår, polis samt taxi och färdtjänst kan komma fram utan hinder!

Vård av tomt och vägren utmed tomt
Enligt arrendeavtalet ska vi väl vårda och sköta tomt och befintliga byggnader samt vägren och dike. Vid skada på byggnader, snarast återuppbygga eller reparera dessa. Hålla rent från sly, större ogräs och löv utmed tomtgräns mot gångväg och körväg inklusive dike.
Föreningen har rätt att själva utföra vägrensrensning och debitera en på årsmöte bestämd avgift (f.n. 500 kr), om inte medlemmen efter uppmaning åtgärdar detta.
Tillse att inte grenar hänger ut över vägbanan så att skada på person eller egendom kan ske.
På hemsidans medlems-del, i vänstermenyn ”Ordningsregler” finns en pdf-fil och en bild på
hur träd och buskar intill väg och gångbana ska beskäras.
På våren måste sand, löv och barr mm tas bort från vägen utmed egna tomten. Om tomt saknas mittemot ska hela vägdelen sopas. Diken ska röjas från sly och större ogräs varje år, lämpligen före midsommar och på hösten. Det är förbjudet att slänga ris, skräp och sopor av olika slag på allmänning inom området.
Överträdelse kommer att beivras och kunna leda till anmälan.

Adressändring och annan kontaktinformation
Anmäl utan uppmaning stadigvarande adressändring och nytt telefonnummer till styrelsen.
Det är viktigt att vi kan få kontakt med arrendatorn per brev eller telefon. Lämna gärna även E-postadress om du har detta. Det kan göras via info@gronviksarrende.se eller via hemsidans kontaktfunktion.
Från 2019-03-01 skickas mejl som hemlig kopia för att följa GDPR-reglerna. Hemadress och telefonnummer visas inte längre på medlemslistorna from juli 2020, även detta en justering för GDPR-reglerna.


Betalning av avgifter till föreningen
Betala arrende-, sommarvatten-, väg- och medlemsavgifter punktligt. Vid försenad betalning betalas förseningsavgift som beslutats på årsmöte (f.n. 100 kr), vilket debiteras vid ny påminnelsefaktura eller vid nästa fakturering.

Allmän trivsel
Inom området ska vara tyst och lugnt efter klockan 22.00. Undantag vid utannonserade festtillfällen av föreningen i samband med exempelvis årets höstfest i augusti. Ska ni privat ha fest vid enstaka tillfällen så prata med grannarna innan! Om grannar klagar på ljudnivå så respektera detta.
OBS! Upprepad överträdelse och anmälan från grannar kommer att beivras och även kunna vara anledning till uppsägning av arrendeavtalet.

Övrigt
Följa miljö- och hälsovårdsnämnden eller brandmyndighet utfärdade bestämmelser samt vid eventuell tillbyggnad ansöka om bygglov hos kommunen. Otillåten utbyggnad utan tillstånd kan bli anmäld till kommunen. Kontakta föreningen för råd om du vill förändra er fastighet, men läs igenom vad vårt arrendeavtal säger.
Det är inte tillåtet att dra in vatten eller avlopp utan skriftligt tillstånd från kommunen (idag gäller totalförbud). Givetvis får inte några avloppstankar finnas nergrävda. Man får inte gräva brunn eller borra efter vatten utan skriftligt lov från jordägaren.
Medlem är skyldig att till kommunen eller av kommunen utsedd person samt styrelsens representant, lämna erforderliga upplysningar och även tillfälle till besiktning. Området är avsett som sommarstugeområde och det är således inte tillåtet att bosätta sig här permanent. Annat boende/adress måste finnas där man då lämpligen är folkbokförd.
Överträdelse mot regler i föreningen kan leda till uppsägning av arrendet samt beslut om borttagande av felaktig installation.
OBS! Kommunen kan utkräva sanktionsavgift vid överträdelser.
Spara denna information och vid avträde och försäljning av fastigheten; lämna den till nya arrendatorn.
Vänliga hälsningar
Styrelsen i Grönviks arrendeförening